IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

  1. NAMENI ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV TER ZAKONITOST OBDELAVE

1.1. S potrditvijo in oddajno naročila je med uporabnikom ( v nadaljevanju kupec) in podjetjem Rok Štifter s.p. vzpostavljeno pogodbeno razmerje. Z oddajo in potrditvijo naročila na spletni strani www.shine-brown.com kupec sprejema pogoje o varstvu osebnih podatkov in spolšne pogoje poslovanja in z njihovo potrditvijo potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Obdelava zbranih osebnih podatkov je zakonita, kolikor je potrebna bodisi za izvajanje pogodbenega razmerja ali zaradi zakonitega interesa upravljavca, bodisi utemeljena na podlagi izrecne privolitve podpisnika. Podjetje Pakiranje, Rok Štifter s.p., Erjavčeva ulica 1, 1230 Vir pri Domžalah, matična številka: 7289626000, davčna številka: SI37933876 (v nadaljevanju “podjetje”) se šteje za upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja prodajnih aktivnosti na spletu. Podjetje vse osebne podatke varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) in ostalimi zavezujočimi predpisi.

  1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN SKLENITVE IN IZVAJANJA POGODBE

2.1. Pogodbeno razmerje med podjetjem in kupcem se smatra v primeru, ko kupec z oddajo in potrditvijo spletnega naročila posreduje naslednje podatke, ki se nanašanjo nanj: ime, priimek, naslov (ulica, poštna številka in kraj) in elektronski naslov. Podatki o imenu, priimku, naslovu (ulica, poštna številka in kraj) in elektronski pošti se pri oddaji spletne naročilnice navedejo v za to namenjena polja, označena z zvezdico (*) (v nadaljevanju: obvezni podatki). Vpis obveznih podatkov je pogoj za veljavnost in obdelavo naročila. Podjetje ni dolžno zagotavljati pravic in ugodnosti, če kupec ne vpiše vseh obveznih podatkov ali so kot obvezni podatki vpisani nepravilni podatki.

2.2. Podjetje pri prejemanju in zbiranju osebnih podatkov ni dolžno preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete stranke. Podjetje ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da kupec izkaže svojo identiteto, v kolikor smatra kakršnekoli nepravilnosti pri prejetem naročilu. Te podatke lahko podjetje preverja ob vsakem prejetem naročilu.

2.3. Podjetje potrebuje navedene podatke zaradi kupčevega uveljavljanja pravic, ki nastanejo  ob sklenitvi pogodbenega razmerja.

2.4. Kupec s sklenitvijo pogodbenega razmerja soglaša, da podjetje  posreduje njegove osebne podatke iz sklenjenega pogodbenega razmerja svojim zunanjim partnerjem, s katerimi je podjetje v pogodbenem razmerju. Podjetje v sodelovanju z zunanjimi partnerji osebne podatke uporablja za marketinške namene, kjer na podlagi podatkov iz pogodbenega razmerja med kupcem in podjetjem, kupca obvešča o ugodnostih, novostih in ponudbah, za katere smatra, da bi kupca utegnili zanimati, kot navedeno v členu 3.2. te izjave.

2.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz točke 2.4. je točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR. V primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve, je pravna podlaga za obdelavo točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR.

  1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA

3.1. Preostale podatke, ki na naročilnici niso označeni kot obvezni, lahko kupec posreduje po lastni svobodni izbiri.

3.2. Če kupec na naročilnici pred zakljčkom oddaje naročila označi, da želi, da ga podjetje obvešča o njegovih ugodnostih, novostih in ponudbah, ki mu jih omogoča podjetje, bo podjetje obdelovalo vse podatke, ki jih navede v naročilnici ali jih je podjetje pridobilo s pomočjo analize nakupnega procesa kupca, iz točke 2.4.

Slednji lahko zajemajo podatke o tem, kdaj kupec oddaja naročila, katere produkte kupec naroča, kakšne ugodnosti kupec koristi in v kakšni vrednosti in za kater(e) produkt(e).

Podjetje bo zbrane podatke lahko uporabilo za namen pošiljanja obvestil zaradi ponujanja blaga. Ti podatki se zbirajo in obdelujejo za namen neposrednega trženja na podlagi privolitve kupca ali na podlagi zakona, kadar bo obdelava utemeljena na zakonitem interesu podjetja. Te podatke in podatke, ki jih bo kupec zaupal v zvezi s svojo izkušnjo ob nakupu, podjet zbira in obdeluje izključno za namen preverjanja zadovoljstva kupcev z opravljenim nakupom, s čimer spremlja kakovost ponujenih izdelkov.

3.3. Vsebina obvestil podjetja je odvisna od različnih prodajnih akcij. Podjetje bo akcije določalo prosto po lastni odločitvi. Akcijske ugodnosti se bodo lahko nanašale na obstoječe produkte, novosti in povezane produkte. Prav tako podjetje ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji kupca  ter ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obveščen.

3.4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz točke 2.4. je točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR, kadar se podatki obdelujejo na podlagi privolitve kupca. Kolikor je dovoljeno s predpisi, je pravna podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes podjetja, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes podjetja je poznavanje svojih strank za namene oglaševanja in raziskave trga.

  1. PRAVICE STRANK V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

4.1. Vsak kupec ima pravico, da od podjetja zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi kupcem, na katerega se nanašajo osebni podatki in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima kupec pravico svojo privolitev preklicati. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima kupec možnost ugovarjati takšni obdelavi.

4.2. Pravica do preklica.

Kupec ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli delno ali v celoti prekliče in zahteva, da se njegovi podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati za namene, za katere je bila dana privolitev na pristopni izjavi. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Preklic privolitve za namene, za katere je bila dana, ne izvedbo obveznosti v sklenjemem pogodbenem razmerju ne vpliva.

4.3. Pravica dostopa posameznika.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki v sklenjenem pogodbenem razmerju, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, informacijo o pravici do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Podjetje zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva kupec lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar kupec, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

4.4. Pravica do popravka

Kupec ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave, ki mora biti s strani kupca lastnoročno podpisana in poslana na naslov Rok Štifter s.p., Erjavčeva ulica 1, 1230 Vir pri Domžalah.

4.5. Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

Kupec lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če kupec njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis. Podjetje bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejelo razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahtevalo, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

4.6. Pravica do omejitve obdelave

Kupec, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in kupec ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je kupec vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad razlogi kupca.

4.7. Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Podjetje vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če kupec tako zahteva, jo obvesti o teh uporabnikih.

4.8. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od podjetja, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje pri tem oviralo. Kupec ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

4.9. Kupec ima pravico, da kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene neposrednega trženja, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa podjetja. Kadar kupec ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene. Uveljavljanje ugovora ne vpliva na uveljavljanje pravic splošnih pogojev poslovanja, ki stopijo v veljavo ob sklenitvi pogodbenega razmerja, razen če kupec v zakonsko določenem času od pogodbenega razmerja odstopi.  

  1. NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC

5.1. Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov ob sklenitvi pogodbenega razmerja in privolitvami v obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja kupec uveljavlja pri podjetju. Kupec ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov: pisno na poslovni naslov podjetja Pakiranje, Rok Štifter s.p., Erjavčeva ulica 1, 1230 Vir pri Domžalah, ustno na , zapisnik na poslovnem naslovu podjetja ali po elektronski pošti na naslov: info@shine-brown.com.

5.2. Podjetje bo v roku 15 dni ustrezno obravnavalo zahtevo in o ukrepih v nadaljnjih petih dneh pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestila kupca oz. uporabnika. Spremembo podatkov bo upoštevalo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca. Podjetje sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

5.4. Vsak kupec ali uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi.

  1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

6.1. Podjetje Pakiranje, Rok Štifter s.p., Erjavčeva ulica 1, 1230 Vir pri Domžalah osebnih podatkov o kupcih in uporabnikih, ne posreduje Tretjim osebam, razen: zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja (npr. oglaševalske agencije), skladno z določbami teh Splošnih pogojev, in državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

6.2. V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku bo podjetje posredovalo podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

  1. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

7.1. Podjetje bo osebne podatke hranilo ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Neobvezne osebne podatke bo podjetje hranilo, dokler bodo potrebni za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da bo nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve  zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa, sme podjetje podatke hraniti, dokler je hramba potrebna za izpolnitev obveznosti.

7.2. Po preteku obdobja hrambe bo podjetje vse pridobljene osebne podatke uničilo.